Vedtekter

Vedtekter


VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

SKYTTERTUNET BOFELLESSKAP

Org nr. 884906792

Disse vedtekter er revidert og vedtatt i Eiermøte 30 januar 2019

1.Eierandeler

Eierseksjonssameiets navn er Skyttertunet Bofellesskap.

Eiendommen er delt opp i 13 seksjonerte boligtomter av gnr. 8194, bnr. 16 i Kongsberg kommune i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst 23.10.2001.

Hver boligtomt har en selveiet bolig. Boligeierne eier sammen et samlet tomteareal med opparbeidede veier og tekniske anlegg, samt Felleshuset.

(Det ovenfor angitte gnr. 8194 og bnr. 16 skal sammen med Selveierseksjonsnr. i eiers skjøte anvendes dersom eier ønsker å oppta lån med sikkerhet i boligen.)

2.Formål

Formålet med Skyttertunet Bofellesskap (SKYBO) og disse vedtekter, er på beste måte å ivareta sameiernes felles interesser, herunder eiendommenes verdi for den enkelte sameier.

Gjennom SKYBO skal voksne mennesker, ha et godt, trygt og rolig bomiljø blant naboer med interesser for det sosiale fellesskap som SKYBO representerer.

3.Medlemsvilkår

Eierne av boliger i SKYBO er medlemmer av Eierseksjonssameiet og har ved kjøp av boligenhet i sameiet, akseptert vedtektene. Hver husstand kan kun eie en bolig i SKYBO.

4.Årsmøtet

Årsmøtet er SKYBOs høyeste organ.

Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen 1. mars. Skriftlig innkallelse til Årsmøtet sendes medlemmene med minimum 10 (ti) dagers varsel og skal inneholde:

1. Tid og sted for Årsmøtet

2. Agenda

3. Årsberetning og regnskap i revidert stand

4. Styrets forslag til budsjett for kommende arbeidsår

5. Styrets forslag til styre

6. Innmeldte saker

Årsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsberetning og årsregnskap

2. Budsjett, herunder inkludert fastsettelse av innbetalinger til fellesutgifter, fellestiltak, og avsetning til vedlikeholdsfond

3. Andre saker nevnt i innkallingen

4. Valg av styre og revisor

Årsmøtet skal i tillegg fastsette regler for Felleshuset.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet skal være Styret ihende innen senest 3 uker før Årsmøtet.

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Årsmøtet ledes av Styrets leder. Om leder ikke er til stede, eller ikke ønsker å lede møtet, velger Årsmøtet en møteleder blant de fremmøtte eiere eller husstandsmedlemmer. Møteleder skal påse at det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som fattes.

Årsmøtet velger protokollfører, samt to stemmeberettigede til å undertegne protokollen som sendes eierne etter møtet.

5.Skyttertunet Bofellesskap og Styret

Til å forestå driften av SKYBO og ivareta eiernes felles interesser, velger Årsmøtet blant eiere og husstandsmedlemmer et Styre og en revisor.

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. . Styrets leder har dobbelstemme.

Styremedlemmenes funksjonstid er normalt 2 (to) år. Kontinuitet sikres ved at nestleder normalt overtar som leder. For hvert møte skrives det protokoll som distribueres til beboerne.

6.Eiermøte

Eiermøte holdes når Styret finner det nødvendig eller når minst to av eierne skriftlig krever det og oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling sendes eierne med minst 10 (ti) dagers varsel og skal inneholde:

1. Tid og sted for møtet

2. Agenda

Det skrives protokoll for møtet

7.Stemmerett

På Årsmøter og Eiermøter har hver bolig en (1) stemme. Alle beboere har rett til å uttale seg.

Eier kan la seg representere gjennom skriftlig fullmakt til annen eier.

8.Eierskifte

Styret kan, om det ønskes, gi råd og veiledning i prosessen.

9.Utleie

I utgangspunktet forutsettes det at eier selv bebor sin bolig. Boligen kan leies ut, og intensjoner som er angitt i § 2, gjelder også for leietaker. Styret kan, om ønskes, gi råd og veilledning i utleieprosessen.

Utleieperioden bør være minimum 2 år og maksimum 5 år. Utleier er i avtaleperioden ansvarlig for at vedtektenes bestemmelser blir oppfylt.

Underetasjen i 3 b kan leies ut separat og er utleiers ansvar.

10.Andre regler

Alle beboere har på som vilkår rett til å benytte Felleshuset og felles uteareal. Årsmøtet skal vedta regler for Felleshuset med simpelt flertall av avgitte stemmer.

Det er ikke tillatt å ta med husdyr i Felleshuset.

Det er tillatt å holde hund og katt. Dette skal imidlertid ikke være til sjenanse for beboerne i SKYBO.

Eiermøtet kan pålegge en beboer å opphøre med dyreholdet. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall.

11.Fellesutgifter og vedlikehold

Til dekning av ordinære årlige fellesutgifter og andre utgifter som vil påløpe, innbetaler hver eier sin andel av utgiftene til SKYBO ved Styret. Terminbeløp og terminer fastsettes av Årsmøtet på grunnlag av vedtatt budsjett.

Det skal foretas innbetaling til et fond som skal dekke utvendig og innvendig vedlikehold av Felleshuset, samt vedlikehold av fellesarealet. Hver eier betaler forskuddsvis sin andel etter vedtak om terminbeløp og terminer fattet på Årsmøtet. Budsjettet danner grunnlag for vedtaket.

Alt utvendig og innvendig vedlikehold av bolig og garasje/carport samt utvendig maling av boligene, påhviler eier. Dersom det er manglende vedlikehold og dette kan føre til skade på andre boliger eller være til sjenanse for naboer, kan Styret pålegge utbedring. Styret har her fullmakt til å iverksette utbedring for eiers regning og risiko. Om ikke utbedring er omgående påkrevet, skal saken forelegges det første Årsmøte der gyldig vedtak om utbedring krever 2/3 flertall.

Farge på hus kan ikke endres uten Årsmøtets godkjennelse. Utvendige bygningsmessige forandringer, samt endring av markiser, antenner og lignende, må godkjennes av Styret.

Ethvert ønske om tiltak som betinger inngripen i fellesarealene, må godkjennes av Styret.

12.Parkering

Det er opparbeidet parkeringsplasser for besøkende. Beboernes biler forutsettes parkert på egen eiendom eller anvist plass. Det samme gjelder for tilhenger for bil etc.

13. Mislighold

Mislighold knyttet til betaling av fellesutgifter eller annet vesentlig mislighold av vedtektene, skal behandles av Styret, som i kontakt med den aktuelle eier skal søke å finne løsninger som er i samsvar med de lovlig fattede vedtak og vedtektene. Om dette viser seg ikke å være mulig, skal det innkalles til Eiermøte, som med minst 2/3 av de avgitte stemmer kan pålegge Styret å gå til de rettslige forføyninger, som anses å være nødvendige for å ivareta SKYBOs interesser.

14.Vedlegg

Hver eier har et kart, datert 24.09.2002, som viser husenes uteareal for hage og opphold. Kartet følger som vedlegg til vedtektene. Hver eier har også et dokument som bekrefter vedkommendes 1/13 dels eierandel i Felleshuset.

15.Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan endres av Eiermøtet. Gyldig vedtak krever minst 2/3 av de avgitte stemmer.

16. Endringsstatus

Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter vedtatt på Eiermøter