Erfaringer


Historikk

Skyttertunet bofellesskap feirer 20 år med vellykket vennskap, trygghet, samhold og glede nå i 2022

Konseptet for Skyttertunet er et sosialt bofellesskap som gir livet ny mening, god helse i alderdommen og ekstra år med kvalitet. Selv om vi lever flere år enn antatt for 20 år siden gjelder konseptet fortsatt.

Vedtekter - Vedtektene beskriver reglene om verdiene, kvalitet og samhold og skal aksepteres og undertegnes av alle huseiere ved kjøp av hus. Reglene skal respekteres og følges også ved utleie/bruk av felleshuset

De har fungert som planlagt og er blitt endret lite, stort sett i forbindelse med kriterier relatert til utleie, kjøp og salg av hus.

Styre - Styret fungerer med en blanding av de initiativtakere og nye beboere. Målet er å øke samhold i gruppen. Det satses på konsensus i avgjørelser.

Komiteer – Vi opererer med 3 komiteer, teknisk, hage og hus. Ønsket er å engasjere flere med rotasjon av medlemmene og utvikling av kompetanse. Samhold i fellesskapet øker når komiteene har god kommunikasjon med beboerne.

Økonomi – Skyttertunet bofellesskap har god økonomi og selskapet har ingen gjeld. Fellesutgiftene dekker alarm, bredbånd, forsikring og strøm til felleshus og området, brøyting, og nøktern drift. Det forenkler den enkeltes husholdning når mye betales under ett.

Vedlikehold – Behov for vedlikehold øker med årene. Det er viktig å beholde den stilen/standard vi har, ikke akseptere billige løsninger.

Oppgradering – Vi har bygget to skur til søppelkassene og en redskapsbod i løpet av de siste årene. Ny teknologi som varmepumper og solcellepaneler tas i bruk etter hvert og vi er på vei til å bli en miljølandsby.

Aktiviteter og bruk av felleshuset/grendehuset «Blinken» - Felleshuset fungerer bra for det antall mennesker (26) som det var planlagt for. Våre faste, men frivillige, aktiviteter som lunsjer, formiddags kaffe, fellesmiddager, trim og vanngymnastikk fortsetter med bra oppmøte.

Blinken leies ut til foreninger, bedrifter og familie arrangementer. Kostnadene bestemmes under budsjett behandling hvert år og er beskrevet under husreglene for Blinken

Turer – Vi har hatt vellykkede turer til Island, Scotland, Riga, Gran Canaria, København og Stockholm i tillegg til dagsturer i Norge. Corona hindret gjennomføring av turer i to år. Nå har 10 beboere hatt flotte dager på Oscarsborg og Kistefos museum. Flere turer er under planlegging. Siste tur til utlandet var til Stockholm for fem år siden. Aktivitetene tar hensyn til aldersspredning.

Glede, trygghet, samhold og vennskap – Viktige momenter for daglig liv.

Status våren 2022

6 av husene har fortsatt de samme eiere, 7 hus har nye eiere.

Ved innflytting i 2002 var flere eiere fortsatt i arbeid, og de aller fleste var i 60 årene, kun en person hadde fylt 75. I dag er kun beboere i ett av husene under 70 år. Levetid har økt i løpet av disse 20 år. Det betyr at det er enda mer viktig å satse på aktivitet både fysisk og mentalt. Vi bruker dugnad til hagearbeid og mindre prosjekter, og er heldig å ha beboere med praktiske evner. Vi vurderer behov for eksterne vaktmester tjenester.

Skyttertunet holder opplæring, kurs og foredrag ved behov og kunne kanskje også være mer kreativ i utvalg av interesser.

Noen kunne ønske seg mer areal til et sentralt, solrik og vindfattig ute møteplass.

Andre har valgt innglassing av terrassen eller godkjente typer av vindskjermer.

Firmaet som har ansvar for snørydding mener vi har utnyttet tomten i alt for høy grad!

Flere grupper har hatt glede og nytte av informasjon og råd fra oss om «hvordan komme i gang» med bofellesskap

Skyttertunet er blitt en miljølandsby i passende størrelse. Å ha flere boenheter vil bety en oppskalering av alt, kanskje viktig for andre som planlegger et bofellesskap.

Liv i et lignende bofellesskap kan absolutt anbefales.

Resymè av historie fra start 14.02.1999


KOSENBO AS (KOngsberg SENior BOliger) ble opprettet med styreformann, et styremedlem og et varamedlem. Det ble etter hvert en sterk gruppe med 9 partnere, som begynte å opptre profesjonelt i forhold til Kongsberg kommune og potensielle utbyggere. Mye av tiden gikk til søk av egnet tomt. Vi så på mange ”ledige grønne flekker” i kommunens kart og forhandlet med flere potensielle tomteselgere.

Det ble utformet spesifikasjoner til boligene i denne perioden. Vi ønsket å ha alt vi trengte på ett plan, med livsløpsstandard, ca 120 kvm. Om plass på loftet kunne benyttes, var det et pluss. En del av filosofien, etter modell av Østeråstunet, ønsket vi å bygge et grendehus, felleshuset, som et samlingssted for beboerne. Det skulle være et sted for fellesmiddager en gang i blant, for klubbvirksomhet, lesesirkel, lunsjer og fester. Siden våre nye boliger var en god del mindre i areal enn de husene vi skulle flytte fra, ønsket vi en hybel i felleshuset. Et år senere og etter lange forhandlinger, fikk vi en kontrakt om kjøp av tomt på Raumyr. Kontrakt for ca. 7 mål stor tomt ble undertegnet med Eiendomsavdelingen i Kongsberg kommune, 13.01.2000. Det var diskusjoner med kommunen om tomtens grenser, og om at tomten måtte reguleres på nytt fordi den opprinnelig var regulert til næring og bolig. En lang saksbehandling og endelig regulering til vårt formål, ble gjennomført etter at kontrakt om kjøp var undertegnet. Saken ble behandlet i UMU (Utvalg for miljø og utvikling) tre ganger. Kosenbo fremhevet for kommunen situasjonen for eldreomsorgen i Kongsberg om 15 år, og muligheten for kommunen om å være en aktiv medspiller i dette pilotprosjekt.

Rammekontrakt om totalentreprise ble undertegnet mars 2001 med Bøhmer Entreprenør. Rammekontrakten var basert på en standard husmodell tegnet av arkitekten fra arkitektfirma Ljøterud & Ødegård AS. Pris på basismodellen ble bestemt. Totalkostnad per hus, inklusive tomt og andel av felleshus, ble fastsatt. Basishuset og felleshuset har et grunnareal på 117 kvm. To av beboerne fikk representere Kosenbo ved de ukentlige møtene i byggekomiteen.

Kontrakten ga huskjøperne mulighet til endring av veggplassering og til valg av stil og farger innvendig. Energivalg var viktig og ble grundig vurdert. De fleste valgte vannbåren gulvvarme og oppvarming av vannet med strøm. Jordvarme med 100 m borehull ble valgt av 4 hus.

De første husene var klare til innflytting før jul 2001. Mange var i ferd med å rydde i hjemmene sine og kvitte seg med unødvendig innbo, slik at de ble klare til å flytte. De andre beboere fulgte på løpende bånd i 2002, og innen utgang av året var det beboere i 11 av husene. Alle var fornøyde og stolte av sine boligløsninger. Salg av de resterende andeler viste seg å være tidkrevende, grunnmurene var bygget ferdige, og finansiering måtte organiseres.

Hver huseier bestemte hvordan arealet rundt eget hus skulle utformes, mens fellesarealet ble planlagt av hagekomitéen.


Eierseksjonssameiet SKYttertunet BOfellesskap, SKYBO, ble opprettet i september 2003 og meldt til Brønnøysundregistrene. Et styre bestående av 3 personer og en vararepresentant ble valgt. Nest siste par fikk nøkkel til sitt hus 01.04.2003. Det siste huset som ble bygget, ble satt opp av PK Hus og ble ferdigstilt mai 2004. Drømmen om et boligtun med et felleshus og noen felles aktiviteter, var dermed oppfylt. Nå var det opp til oss beboere å beholde og utvikle videre de fordelene vi har.