Erfaringer

Historikk

Resymè av historie fra start 14.02.1999


KOSENBO AS (KOngsberg SENior BOliger) ble opprettet med styreformann, et styremedlem og et varamedlem. Det ble etter hvert en sterk gruppe med 9 partnere, som begynte å opptre profesjonelt i forhold til Kongsberg kommune og potensielle utbyggere. Mye av tiden gikk til søk av egnet tomt. Vi så på mange ”ledige grønne flekker” i kommunens kart og forhandlet med flere potensielle tomteselgere.

Det ble utformet spesifikasjoner til boligene i denne perioden. Vi ønsket å ha alt vi trengte på ett plan, med livsløpsstandard, ca 120 kvm. Om plass på loftet kunne benyttes, var det et pluss. En del av filosofien, etter modell av Østeråstunet, ønsket vi å bygge et grendehus, felleshuset, som et samlingssted for beboerne. Det skulle være et sted for fellesmiddager en gang i blant, for klubbvirksomhet, lesesirkel, lunsjer og fester. Siden våre nye boliger var en god del mindre i areal enn de husene vi skulle flytte fra, ønsket vi en hybel i felleshuset. Et år senere og etter lange forhandlinger, fikk vi en kontrakt om kjøp av tomt på Raumyr. Kontrakt for ca. 7 mål stor tomt ble undertegnet med Eiendomsavdelingen i Kongsberg kommune, 13.01.2000. Det var diskusjoner med kommunen om tomtens grenser, og om at tomten måtte reguleres på nytt fordi den opprinnelig var regulert til næring og bolig. En lang saksbehandling og endelig regulering til vårt formål, ble gjennomført etter at kontrakt om kjøp var undertegnet. Saken ble behandlet i UMU (Utvalg for miljø og utvikling) tre ganger. Kosenbo fremhevet for kommunen situasjonen for eldreomsorgen i Kongsberg om 15 år, og muligheten for kommunen om å være en aktiv medspiller i dette pilotprosjekt.

Rammekontrakt om totalentreprise ble undertegnet mars 2001 med Bøhmer Entreprenør. Rammekontrakten var basert på en standard husmodell tegnet av arkitekten fra arkitektfirma Ljøterud & Ødegård AS. Pris på basismodellen ble bestemt. Totalkostnad per hus, inklusive tomt og andel av felleshus, ble fastsatt. Basishuset og felleshuset har et grunnareal på 117 kvm. To av beboerne fikk representere Kosenbo ved de ukentlige møtene i byggekomiteen.

Kontrakten ga huskjøperne mulighet til endring av veggplassering og til valg av stil og farger innvendig. Energivalg var viktig og ble grundig vurdert. De fleste valgte vannbåren gulvvarme og oppvarming av vannet med strøm. Jordvarme med 100 m borehull ble valgt av 4 hus.

De første husene var klare til innflytting før jul 2001. Mange var i ferd med å rydde i hjemmene sine og kvitte seg med unødvendig innbo, slik at de ble klare til å flytte. De andre beboere fulgte på løpende bånd i 2002, og innen utgang av året var det beboere i 11 av husene. Alle var fornøyde og stolte av sine boligløsninger. Salg av de resterende andeler viste seg å være tidkrevende, grunnmurene var bygget ferdige, og finansiering måtte organiseres.

Hver huseier bestemte hvordan arealet rundt eget hus skulle utformes, mens fellesarealet ble planlagt av hagekomitéen.


Eierseksjonssameiet SKYttertunet BOfellesskap, SKYBO, ble opprettet i september 2003 og meldt til Brønnøysundregistrene. Et styre bestående av 3 personer og en vararepresentant ble valgt. Nest siste par fikk nøkkel til sitt hus 01.04.2003. Det siste huset som ble bygget, ble satt opp av PK Hus og ble ferdigstilt mai 2004. Drømmen om et boligtun med et felleshus og noen felles aktiviteter, var dermed oppfylt. Nå var det opp til oss beboere å beholde og utvikle videre de fordelene vi har.