Etablering
Startgruppen

Vi startet med én gründer, som fikk med seg fem par. Disse samarbeidet om å legge premissene for utvikling av hustype, tomteutnyttelse og til sist valg av arkitekt og entreprenør. Gruppen ble gradvis utvidet til 13 par siden, tomten hadde plass til 13 boliger. En grend med 10-15 boenheter fungerer bra sosialt. Vår startgruppe ble satt sammen slik:

 • Åpne og dugnadsorienterte mennesker.

 • Folk med konsensus orientering og interesse for et sosialt bofellesskap.

 • Aldersspredning: 50 – 90 år.

 • Stor bredde i yrkeserfaring, og flere med prosjektstyringskompetanse.

Konseptutvikling

Startgruppen dannet et aksjeselskap og tok opp banklån for tomtekjøp med sikkerhet i eksisterende boliger.

 • En 7 mål tomt ble kjøpt av Kongsberg kommune til gjeldende kommunal kvadratmeterpris.

 • Tomtevalget ga premissene for hustype og utnyttelse av tomta med to og to hus med mellomliggende carport.

 • Det var enige om at et felleshus var essensielt for utvikling av et sosialt bofellesskap.

 • Det ble utarbeidet vedtekter for bofellesskapet.

Arkitektsamarbeid

Vår arkitekt var kreativ og samarbeidsvillig. Han satte av tid til å delta i diskusjoner hvor gode løsninger ble utviklet i en konsensusprosess med hele gruppen. Var vi uenige i for eksempel utvendig fargevalg, var arkitekten dommer og tok avgjørelser for hele gruppen.

 • Resultatet ble egne unike seniorhus med grunnflate på 117 kvm og 2. etg. ca. 60 kvm som mal, men med individuelle tilpasninger og varianter av rominndeling og utstyr. En felles standard ga kostnadsgevinster under byggingen.

 • Tilrettelagt som livsløpsboliger for funksjonshemmede.

  • Fremtidsrettede, lavenergi og miljøvennlige løsninger ble undersøkt.

 • Vannbåren gulvvarme, jordvarme med dype borehull, balansert ventila-sjon med varmegjenvinning.

Valg av entrepenør

I samarbeid med arkitekten ble det utarbeidet et anbudsdokument som ble sendt til tre interesserte entreprenører.

Anbudsdokumentet inneholdt:

 • Byggetegninger av standardhuset samt felleshuset.

 • Tomteplan med arealutnyttelse og alle detaljer som skulle godkjennes av kommunens tekniske etat.

 • Profiler av tomta for å lette masseberegning.

 • Liste over opsjoner med fast pris på ekstra innredning av loftsrom, varmepumpe, balansert ventilasjon etc.

 • Ønske om fast pris på tomteopparbeidelse, fellesarealer, felleshus, individuelle tilbud for enkelthus etter Bustadoppføringsloven og den avtalte opsjonsprislisten.

Under forhandlingene benyttet vi en erfaren konsulent som førte forhandlingsprotokoll. Dette ga prosessen ryddighet og et godt underlag for de endelige kontraktsdokumentene.

Salgsfasen

Under etablerings- og konseptfasen var det 5 par, som trinnvis ble økt til 9 par.

Disse tok ansvar for tomtekjøp og avtale med entreprenør.

Det var kritisk viktig å få inn de siste fire partnerne, siden de første ni stod økonomisk ansvarlig for hele entreprisen.

To personer hadde ansvar for markedsføringen. Salg via megler var mislykket. Vi spredte vårt budskap ut gjennom annonser, avisartikler og direkte kontakter.

Siste hustomt ble solgt i 2003.

Nå, februar 2022, etter 20års drift har 7 hus etter hvert fått nye eiere. Vårt konsept er blitt bedre kjent og salgsprosessen legger vekt på det sosiale miljøet, ikke bare på eiendommen.

Byggefasen

Byggeprosessen ble ledet av en meget samarbeidsvillig prosjektleder fra entreprenøren.

Problemer ble løst underveis i regelmessige byggemøter, hvor også vi var representert.

Felles parkanlegg ble tatt ut av hovedkontrakten og overlatt til vår egen hagegruppe. Hagegruppen brukte konsulent og vi utførte selv all beplantning av fellesarealene.

Byggeprosessen tok mindre enn to år med start våren 2001 og innflytning til hus nummer 11 i oktober 2002.


Oppsummering

Noen momenter fra vår erfaring:

 • Valg av standard hustegning med opsjoner, ga utgangspunkt for gode individuelle løsninger og rasjonell bygging.

 • Konsensusprosessen var viktig for å oppnå eierskap til alle løsninger.

 • Bra med arkitekten som dommer og styrer av ytre estetikk, hus plassering og tomteutnyttelse.

 • Totalentreprise mot eget aksjeselskap ga oss en gunstig huspris, uten fordyrende megler som mellomledd.

 • Det var viktig å føre protokoll over fremdriftsfasen, møter og alle for-handlinger.